ИПАРД 2018-Кланични капацитети за говеда, свињи, овци/јагниња

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И ТЕХНОЛОШКО ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА ПОСТОЈНИТЕ ЛИНИИ НА КЛАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ГОВЕДА, СВИЊИ, ОВЦИ/ЈАГНИЊА ИПАРД ИПАРД кофинансира со грант од 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска…

ИПАРД 2018-Капацитети за млечни производи

За инвестиции во модернизирање и технолошко осовременување на капацитетите за млечни производи, ИПАРД кофинансира со 50% при што минималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра, во мерка Инвестиции во физички средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи. Овој процент на кофинансирање…

ИПАРД 2018-Собирни центри за млеко

За инвестиции во воспоставување и модернизација на собирни центри за млеко ИПАРД кофинансира со 50% при што минималната прифатлива вредност за кофинансирање изнесува 10.000 евра, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 4.500.000 евра. Овој процент на кофинансирање се зголемува за 10% доколку се инвестира во енергетска ефикасност, производство на биоенергија и енергија од…

ИПАРД 2018-Фарми за молзни крави,овци,кози и тов

Поседувате или сакате да направите нова фарма на крави, кози или овци? ИПАРД е добро решение за секторот добиток (млечни или за гоење) до ниво на обработка и директен маркетинг од сопствено производство на фарма:

ИПАРД 2018-Одгледување зеленчук и компири

Оваа инвестиција е поддржана со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци) до 70% (за планински места) за  ИЗГРАДБА/РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПЛАСТЕНИЦИ И СТАКЛЕНИЦИ КАКО И ОДГЛЕДУВАЊЕ НА ЗЕЛЕНЧУК НА ОТВОРЕНО. Се поддржува исто така одгледување на комир, печурки и легуминозни растенија.

ИПАРД 2018-Маслинки и маслиново масло

Инвестиции во ОБНОВУВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ОВОШНИ НАСАДИ, овоштарници, вклучително и МАСЛИНКИ се поддржани со неповратен грант од 60%, 65% (за млади земјоделци)  до 70% (за планински места).