ИПАРД 2018-Обновливи извори на енергија

Во ИПАРД со грант од 65% поддржани се инвeстиции за производство и продажба на обновливи извори на енергија: -сончева енергија, енергија од ветер, вода, геотермална енергија – преработка на растителни и животински производи за примарна и секундарна биомаса, освен биомаса од рибни производи – преработка на земјоделски производи за производство на био-гориво – преработка на…