ИПАРД 2018-Ветеринарни услуги

ИПАРД кофинансира изградба на ветеринарни станици и модернизирање на истите во рурални средини (до 30.000 илјади жители), со грант до 65%. Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.

ИПАРД 2018-Салони за перење и хемиско чистење

Доколку се занимавате со перње и хемиско чистење може да ги искористите средствата од ИПАРД програмата за изградба на објекти и/или набавување опрема со процент на кофинансирање до 65%.

ИПАРД 2018-Механичарски работилници

Доколку се занимавате со поправка и сервис на возила, моторцикли и/или земјоделски машини може да ги искористите средствата од ИПАРД програмата за изградба на објекти и/или набавување опрема со процент на кофинансирање до 65%.

ИПАРД 2018-Сервиси за компјутери и електрични уреди

Доколку се занимавате со поправка и сервис на компјутери, комуникациски врски, и/или електронски уреди и уреди за домаќинство може да ги искористите средствата од ИПАРД програмата за изградба на објекти и/или набавување опрема со процент на кофинансирање до 65%.

ИПАРД 2018-Градинки и дневни центри за престој

ИПАРД програмата кофинансира 65% неповратни средства за изградба на градинка или дневен центар за деца или инвалидизирани лица. Прифатливи баратели се: Трговско друштво / трговец поединец Занаетчија

ИПАРД 2018-Производство на накит, бижутерија и часовници

ИПАРД ве кофинансира со грант до 65% од вкупната инвестиција доколку се занимавате производство на накит, бижутерија или часовници.