ИПАРД 2018- Фарми на мали диви животни


farma-na-mali-zivotniИнвестиции за воспоставување на одгледувалиште за зајаци, полжави, диви животни на фарма, патки, гуски, мисирки, тетреби, бисерки, ноеви и емуа, се поддржани од ИПАРД  со грант до 65% во рурални населени место под 30.000 жители.

Барателите треба да имаат регистрирано одгледувалиште во Агенцијата за храна и ветерина на РМ кој е предмет на инвестицијата. Како прифатливи видови на животни и птици се оние кои се наведени во член 5 од Законот за ловство (“Службен весник на Република Македонија” број 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13).
Барателот потребно е да ги исполнува стандардите за безбедност и здравје при работа и заштита на животната средина. За инвестициите кои вклучуваат градежни работи е потребно да се изготви техничка документација.
Минималната прифатлива вредност на инвестиција по поднесено Барање за финансика поддршка изнесува 1.500 евра во денарска противвредност. Максималниот износ на прифатливи трошоци по корисник за целокупниот временски период за имплементација на ИПАРД ПРОГРАМАТА изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.

 

ПРИФАТЛИВИ БАРАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

  • Земјоделско стопанство
  • Трговско друштво / трговец поединец
  • Задруга

За повеќе информации и советувања од СЕТТИМ Консалтинг, нарачајте го ИПАРД информаторот!

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s