ИПАРД 2007-2013 Одгледување бројлери


brojleri

Мерка 10152 ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИ ЖИВИНАРСКИ КАПАЦИТЕТИ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА БРОЈЛЕРИ И МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ со грант од 50%. Минимални прифатливи трошоци се 10.000 евра, додека максимални 4.500.000 евра во текот на имплементирање на програмата.

Критериум за достигнување на стандардите за благосостојба на животните е минимум 33кг/м2 или 17 бројлери на 1м2 .
Кој може да биде корисник?
  • Земјоделско стопанство кое е регистрирано во Единствениот Регистар на Земјоделски стопанства – претставувано од физичко лице или индивидуален земјоделец или како земјоделско стопанство претставувано од правно лице.
  • Физички лица и правни лица, кои што предлагаат нови инвестиции кои се однесуваат на земјоделски активности во соодветен приоритетен сектор при што ќе бидат регистрирани во Единствениот Регистар на Земјоделски стопанства (ЕРЗС) на крајот на реализација на инветицијата;
  • Правни лица можат да добијат поддршка доколку во својот вкупен капитал имаат удел од државата во висина не повеќе од 25% за целото времетраење на проектот и во период од најмалку 5 години од завршување на инвестиционата активност финансирана од оваа програма се прифатливи потенцијални корисници за користење на средства од ИПАРД Програмата 2007-2013.
Корисникот за цело времетраење на договорот склучен со АФПЗРР не смее да го смени сопствениот статусот, односно не смее да преминува од еден во друг организационен облик (пр. од физичко во правно лице).

Ви Благодариме,

Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се преземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s