ОД АПРИЛ 2017, 5 ГОДИНИ ИПАРД КО-ФИНАНСИРАЊЕ НА ВАШИТЕ БИЗНИСИ И ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО


untitled

 

 

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави јавен повик за доставување на барања за финансиска поддршка за 2017 година од ИПАРД фондот за периодот 2014-2020.

До 23 јуни 2017 ќе може да се аплицира во следниве мерки:
– Инвестиции во материјални средства на земјоделски стопанства
– Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи
– Деверзификација на фармите и развој на бизниси

ИПАРД-2 (2014–2020 ) е проектирана на вкупно 106 милиони евра од кои 60 се наменети за кофинансирање инвестиции во земјоделството, прехранбената индустрија и руралната економија, а останатите 56 за изградба на мали системи за наводнување, за изградба на пристапни патишта до обработливите површини и електрификација на полињата. За разлика од ИПАРД-1 каде соодносот на финансирање беше 50:50, во ИПАРД-2 стапката на кофинансирање инвестиции на земјоделски стопанства ќе изнесува 65% за млади земјоделци и 70% за земјоделски стопанства на над 700 метри надморска висина. Стапката на кофинансирање е зголемена на 65% и за инвестиции за основање и модернизација на мали претпријатија и занаетчиски дејности во руралните средини, како и за инвестирање во капацитети за рурален туризам.
Програмата ИПАРД 2, треба да почне со реализација од април 2017 година.
Отворен гарантен фонд кој ќе стои зад 50 отсто од хипотеката за секој проект, а државата ќе субвенционира и 50 проценти од каматата.
Очекувањата за искористувањето на ИПАРД 2, што се однесува на периодот 2014-2020 година, се големи, со оглед дека програмата има поголем опсег во однос на ИПАРД 1, а и процедурите се полесни.

Клучни измени во ИПАРД 2:
– Зголемен опфат на корисници (во мерката 101 како корисници се јавуваат научни и образовни институции кои се регистрирани во Фарм Регистарот со регистрирани производни капацитети, во мерката 103 големината на корисниците се зголемува до 750 вработени)
– Во градинарското производство на отворено се зголемува минимумот кој корисникот треба да го поседува од 0,2 ха на 0,5 ха
– Се воведува нов сектор кој досега не беше опфатен со ИПАРД I, а тоа е секторот за производство на житарици каде што корисниците доколку набавуваат механизација ќе треба да имаат минимум 1 ха земјиште.
– Инвестиции во обновливи извори на енергија (вклучувајќи и биомаса и биогас.) се соодветни за ко-финансирање доколку се наменети за земјоделското стопанство, како и за продавање доколку има вишок.
– Се воведуваат нови сектори: житни и индустриски култури, повеќегодишни насади, градинарски и лозови насади.
– Одгледување на животни каде што новитетот е одгледување на говеда за тов, претходно беше опфатено само производството на млеко, како и несилки.
– On-farm processing and direct marketing of agriculture production – ова е комплетно ново досега процесингот беше во 103 меѓутоа се однесуваше на правни лица, а овде се однесува на земјоделски стопанства.
– Во 103 е опфатена и мелничката индустрија, како и производство на масла од растително и животинско потекло, и оцет.
– Во 103 се подржуваат иневестиции за достигнување на сите ISO стандарди меѓународно признати што ќе помогнат при извозот.

ИПАРД ПРОГРАМА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 2014 – 2020

Област/Мерка Времетраење на програмата Почеток на мерката
1.1 Инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства 2014-2020 2017
1.3 Инвестиции во физички средства за обработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи 2014-2020 2017
3.2 Диверзификација и развој на рурални економски активности 2014-2020 2017
Мерка 101 Инвестиции во материјални средства за земјоделските стопанства
Општи цели
 за поддршка на напредокот во придружувањето на земјоделскиот сектор кон ЕУ правила, стандарди,
 за поддршка на економски, социјален и територијален развој, со цел паметен,одржлив и сеопфатен раст, преку развој на физичкиот капитал.
 За да се одговори на предизвиците од климатските промени преку промоција на енергетска ефикасност и обновливите извори на енергија.
Специфични цели
 да се модернизира и реконструира физичкиот потенцијал, и да се подобри севкупната ефикасност на земјоделски стопанства во производството на примарни земјоделски производи, додавајќи вредност на производството и прометот;
 Да се промовира почитување на стандардите на Заедницата и подобрување на условите за земјоделски стопанства, особено во врска со заштитата на животната средина и благосостојбата на животните;
 да ја зголеми потрошувачката на примарна енергија од обновливите извори на енергија.
Корисници
 • Земјоделски стопанства -регистирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во МЗШВ
 • Задруги- регистрирани согласно Законот за задруги.
Под земјоделско стопанство се подразбира:
 1. Физички лица:
 • Индивидуален земјоделец – носител на земјоделско стопанство вршител на земјоделска дејност согласно Законот за вршење на земјоделска дејност;
 • Индивидуален земјоделец – носител на семејно земјоделско стопанство кој се стекнал со статус на осигуреник согласно Закон за пензиско и инвалидско осигурување:
 • Индивидуален земјоделец носител на земјоделско стопанство кој се занимава со земјоделството како дополнителна дејност;
 • Трговец поединец – регистриран согласно Закон за трговски друштва;
 1. Правни лица:
 • Трговски друштва регистрирани согласно Законот за трговски друштва;

Напомена:

 1. Инвестициска поддршка за пост-бербата, на фармите за обработка и директен маркетинг во рамките на оваа Мерката ќе и за има само за сопствени земјоделски производи произведени од страна на земјоделското стопанство (или земјоделство производство на членовите / соработници на задругата) – и ќе биде оценувано од страна на ИПАРД Агенцијата, врз основа на Техничкиот предлог проект / Бизнис план и преку подоцнежните контролите.
 2. Задругите и земјоделските стопанства претставена од страна на правно лице кои користат поддршка во пост-бербата, обработка и директен маркетинг може од оваа мерка понатаму да аплицираат за истата инвестициска активност во рамките на мерката “Инвестиции во физички средства за обработката и маркетинг на земјоделските и рибни производи “.
 3. ЕУ не ги поддржува земјоделските стопанства претставени од страна на правно лице во случај кога капиталот е 25% во сопственост на јавно тело или од страна на државата. Во одредени случаи соодветно националните закони, Управниот орган може да побара од Комисијата да се достави образложено барање.
 4. Ако кандидатот користел претходно ЕУ поддршка за трактор, не може понатаму да бара инвестиции за трактор во оваа Програма. Ова ограничување не се применува за задругите чија цел е соработка за унапредување на рационално користење на земјоделска механизација иопрема преку давањето услуги за земјоделски стопанства – членки и / илисоработници.
 5. Поддршка на инвестиции за постројки на фарма за обновлива енергија (биомаса, ветер, сонце, хидраулични, геотермална итн и / или со преработка на растителни и животински производи од основна и екундарна биомаса), со капацитет на производство кое ја надминува годишната потрошувачка на примачот не се прифаќаат во рамки на оваа мерка бидејќи се поддржани во рамките на мерката 302 ” Диверзификација на рурален развој и создавање економски активности“
КРИТЕРИУМИ:
Сите кандидатите кои аплицираат за инвестиции во врска со производство на земјоделски култури во време на поднесување на апликација мора да прикажат постоење на земјоделски површини регистрирани во системот за идентификација на земјишни парцели во минималната големина во зависност од растителното производство:
– Минимум 0,3 хектари земјоделско земјиште во случај на инвестиции во одгледување на едногодишни насади  или насади кои се одгледуваат во оранжерии
– Минимум 0,5 хектари земјоделско земјиште во случај на инвестиции поврзани со отворено поле за производство на зеленчук;
– Најмалку 1 хектар земјоделско земјиште во случај на инвестиции поврзани со земјоделска механизација,вклучувајќи ливади и пасишта.
 1. Сите кандидатите кои аплицираат за инвестиции за производство на добиток мора да прикажат постоење на минимум регистриран добиток во Агенција за Храна и Ветерина 51 “идентификација и систем на Регистрација “во минималната големина во зависност од сточарската дејност што е предмет на за инвестиции.
 1. Барателот – задругата може да ја докаже минимална големина на земјоделските производствени капацитети во однос на производствените капацитети на нивните членови-земјоделски стопанства и / или според трајни договори од соработниците.
Приоритетни поддржани сектори:
 1. Сектор земјоделие: (i) житарици, (ii) индустриски култури, (iii) зеленчук (вклучително компир), (iv) повеќегодишни култури (овоштарници, вклучително и трпезно грозје, маслинки, медоносни дрва (за производство на мед), (v) лозја.
 2. Сектор добиток: (i) говеда (млечни, гоење), (ii) свињи (за репродукција, гоење), (iii) овци и кози (млечни, гоење), (iv) живина ( несилки, пилиња за производство на месо – бројлери).
 3. На ниво обработка и директен маркетинг од сопствено производство на фарма: (i) Млекои млечни производи, (ii) Месо и производи од месо; (iii) Овошје и зеленчук вклучувајќикомпир, печурки и мешункасти култури; (iv) Житни, Мелнични и производи од скроб; (v)Растителни и животински масла и масти; (vi) и шира од грозје, сок од грозје, вино и оцет;
 4. Производство на енергија од обновливи извори за сопствена  потрошувачка, преку преработка на растителни и животински производи од основна и средна биомаса (освен биомаса од рибни производи) за производство на биогас и / или биогорива, користење на сончевата енергија, ветерници, геотермалната енергија и др.

Прифатливи проекти:

 1. Изградба или реконструкција на објекти и друг недвижен имот за земјоделско производство (како што се градби за одгледувањето добиток, храна за складишта, станици за репродукција, пластеници и / или стакленици и расадници, објекти за пост-бербата, итн), помошни објекти (на пример, складишта за храна и сточна храна, силажа, плевни за жито / силоси и слично), вклучувајќи и сместувалишта за искористени земјоделски машини и опрема, зазаштита при работа на земјоделските работници, за заштита на животната средина (на пример,шталско ѓубре и септички јами, амбари биомаса, недвижниот имот затретман водоводни / канализациони / кашеста маса, силажа магацини, објекти за заштита на растенијата за складирањепроизводи и вештачки ѓубрива, итн) и опремата што се бара.
 2. Изградба или реконструкција на објекти и друг недвижен имот кој се користи пост бербата, за обработка на земјоделски производи и маркетинг (како што се пост бербени складишта, ладење, калибрирање, објекти за пакување, места за производство, пакување, магацини, продажни места и слично), помошни објекти (објекти за подготовка на суровина, жито магацини и др), вклучително и онаа што се користи за заштита при работа, за заштита на животната средина (на пример третман на отпад, амбари биомаса, недвижно имот за вода / третман на отпадни води, итн) и опремата што се бара.
 3. Садење / повторно садење на повеќегодишни дрвја и растенија (со исклучок на семе за едногодишни и растенија), вклучувајќи овошни дрвја и грмушките и трпезно грозје, маслинови дрвја, лозја вклучувајќи помошни постројки;
 4. Купување и / или инсталирање на нови машини, земјоделска механизација и опрема / инструменти за подобрување на земјоделските активности за земјоделско производство;
 5. Купување и / или инсталирање на нови машини и / или опрема за подобрување на стандардите за благосостојба на животните (обезбедување на доволен простор надоместоци за одгледување, редовни пристап до вода, хранење, потомок на домување и одгледување, расчистување на ѓубриво, отворен простор за одмор итн)
 6. Купување и / или инсталирање на нови машини и опрема / инструменти за пост бербата на фарма, обработка и директна продажба:
– За оценување, собирање, складирање и ладење (вклучувајќи манипулација);
– За преработка, пакување, ладење, замрзнување, сушење, итн и складирање (вклучувајќи манипулација);
– За производство на нови производи, воведување на нови технологии и процеси;
– За подобрување и контрола на квалитетот и безбедноста на суровини и храна.
 1. Купување и / или инсталирање на нови машини и / или опрема за заштита на животната средина (за енергетска ефикасност, клима контролирани услови, ѓубриво и ракување складирање, и третман на отпадните нуспроизвод, третман на вода и слично), вклучувајќи ги и климатските промени (заштитни корици, нијанси и слично), вклучувајќи и за обезбедување на електрична енергија и / или греење користење на обновливите извори на енергија да се задоволат потребите на стопанството за своите земјоделски производствени активности;
 2. Инвестиции во објекти и опрема за наводнување на самата фарма за рехабилитација / надградба на постојната мрежа, вклучувајќи нови резервоари, танкови, цевководи, капка-системи, системи за магла, инсталации за попрскување, пумпни станици, итн .;
 3. Набавка на наменска транспортни земјоделски возила и приколки, како што се земјоделски приколки, контејнерски танкери за млеко, приколки со ладење за превоз на производството, за превоз на живи животни и живина, специјализирана опрема за измет при транспорт, опрема за транспорт на биомаса и сл;
 4. Развој на инфраструктурата на земјоделскотостопанство, вклучувајќи изградба и реконструкција на патишта и патеки за фарма, поставување на снабдување со електрична енергија, водоснабдување и канализациски системи, одвод, артески бунари, огради итн и други подобрувања на отворено на имотот на примателот за да се задоволат потребите на земјоделско стопанство за неговите земјоделски активности.
Критериуми на селекција
Приоритет ќе се даде на проекти од областа на заштитата на животната средина и на животните:
 Инвестиции во врска со системите за ракување со ѓубриво(складирање, третман, што дополнително го користите и др) за заштита на водите од загадување предизвикано од нитрати од земјоделски извори, вклучувајќи ги и / или инвестиции за подобрување на ефикасноста на употребата на азотни ѓубрива (на пример, намалување на употреба, опрема, прецизност земјоделството) (25 поени)
 Инвестиции за воведување на производство на енергија од обновливи
ресурси  на фарма(на пример за биогас, соларна енергија, ветерници, геотермалната енергија и слично) и / или практики за заштеда на вода (на пример наводнување капка по капка системи, системи за адаптирање на животни со потрошувачката на соодносот вода и минимизирање на загуби на вода, како што се за корита за пиење со константно ниво итн) (20 поени)
 Инвестиции во постигнување на стандардите за благосостојба на животните (15 поени) или
 Инвестиции насочени кон ефикасно користење на водата, ублажување на ефектите од климатските промени (мрежи и покривки за заштита, итн) (25 поени)
Под-вкупно точки: максимум 60 поени

Приоритет ќе се даде на кандидатите:

 сертифицирани органски земјоделец или во преод да добие сертификат за органско земјоделско производство (15 поени)
 земјоделските задруги кои се подобни или користат национална поддршка за оформување и работење на земјоделските задруги (според евиденцијата на ИПАРД Агенцијата (20 поени) или
 претставник правно лице на земјоделското стопанство кое првенствено се занимава со земјоделска дејност, преработка на земјоделски производи и / или услуги во врска со земјоделско производство (10 поени) или
 семејни земјоделски стопанства претставена од страна на млади земјоделци кои се најмалку 18 години и помалку од 40 години на денот на поднесување на барањето за поддршка или жени (20 поени)
Под-вкупно точки: максимум 40 поени
ВКУПНО БОДОВИ: 100 поени
Проекти со 0 поени може да се одобрат кога бараниот износ за финансирање на поддршка е помал од расположливите финансиски средства посветени на оваа мерка, а кога сите критериуми и барања се исполнети.
ФИНАНСИРАЊЕ
Вкупните трошоци (75% средствата од ЕУ + 25% национално кофинансирање) нема да надминат 60% од вкупните прифатливи трошоци на инвестициите. Овој процент може да се подигне до:

– 65% за инвестиции во земјоделски стопанства од страна на млади земјоделци;

– 70% за инвестиции во земјоделски стопанства во планински области

Стапка на интензитетот максимална помош ќе биде зголемена за 10 проценти за сите приоритетни кандидати кои ги исполнуваат поените по одредена точка.

Минималните вкупни прифатливи трошоци предложени заинвестициониот проект од оваа мерка е 3 000 евра. Максималната вкупна помош, која се доделува на еден примач во рамките на оваа мерка е 1 500 000 евра за целиот период на спроведувањето на Програмата. Примачи може да поднесеат повеќе проекти во рамките на оваа мерка во текот на реализација на програмата, под услов максималната вкупна прифатлива помош да не е надмината и претходните проекти да се успешно завршени, односно приемот на конечната исплата.

Мерка 103 Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделските и рибните производи

Општи цели
 Со оваа мерка ќе се поддржи развојот на човечки и физички капитал, и ќе се зголеми способноста на секторот за земјоделство и храна за справување со конкурентскиот притисок и пазарните сили како и помош на секторот за напредно усогласување со стандардите на ЕУ.
 Со оваа мерка, исто така, ќе се помогне во решавање на предизвикот со климатските промени, преку промовирање на ефикасност на ресурсите и обновливите извори на енергија.
2.1. Специфичните цели
Подобрување на вкупните перформанси, економска продуктивност и конкурентност на претпријатијата во прехранбената индустрија преку:
 подобра употреба на факторите на производство; воведување на нови производи, процеси итехнологии
 зајакнување на синџирот на снабдување и интеграција помеѓу преработувачите и земјоделските производители
 подобрување на квалитетот и безбедноста на храна и нивната можност за следење
 усогласување со стандардите на Европската Унија
 подобрување на заштитата на животната средина.
КОЈ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА
Следните видови на корисниците може да аплицираат за поддршка според оваа мерка:
 1. Правни лица
 2. Задруги
 3. Правни лица кои се регистрирани во Централниот регистар како правни лица во согласност со законза трговски друштва.
* Претпријатија кои не се опфатени со дефиницијата за мали и средни претпријатија, но кои имаат помалку од 750 вработени и кои имаат годишен обрт кој не надминува 200 милиони евра, исто така, може да ги исполнувате условите, но, во овој случај на поддршка за инвестиции посебно наменети да се воспостави целосна усогласеност со релевантните стандарди на ЕУ.
*Ново основани претпријатија се проценуваат врз основа на нивната големина  која се очекува да биде достигната во предложен бизнис план.
 1. Задруги коисе регистрирана како такви во Централниот регистар согласно со Законот зазадруги и првенствено се занимаваат со земјоделска дејност, преработка на земјоделскипроизводи, маркетинг на земјоделските и преработени земјоделски производи и / или услугиповрзани директно со земјоделски активности.
 • Не може да аплицираат микро прептијатија и претпријатија чиј капитал е повеќе од 25% во сопственост на државата или јавна институција.
Ограничувања и разграничување
Со цел да се наведе подобра инвестициска поддршка и да се постигне разграничување меѓу корисниците за различни мерки во рамките на оваа програма, конечниот корисниквќе биде предмет на следниве ограничувања / критериуми за разграничување во рамките на оваа мерка:
 1. задруги и земјоделските стопанства застапувана од правно лице кое имаат искористено поддршка во пост-бербата, активности на фармите за обработка и директен маркетинг во рамките на мерка “Инвестиции во физички средства на земјоделски стопанства” може дополнително да аплицираат за истата инвестициска активност во рамките на оваа мерка.
 2. Поддршка не може да биде одобрена на претпријатија застапувани од страна на правно лице, во случај кога нивниот капитал го поседува јавно тело/а или од страна на државата за повеќе од 25%. Во одредени случаи каде се смета за соодветно врз основа на националното законодавство, Управниот орган може да побара од Комисијата да одлучи по пат на доставување на образложено барање.
 3. Правни лица рангира како микро претпријатија нема да бидат поддржани во            рамките на оваа мерка бидејќи нивните инвестиции се поддржани со мерка            “Диверзификација на рурални активности во економски
 4. Правни лица – претпријатија кои имаат одобрена производна линија за извоз во ЕУ се подобни за поддршка само во вложувања во други производствени линии (дел од претпријатието).
 5. Инвестициска поддршка за постројки за обновлива енергија (биомаса, ветер, сонце, хидраулични, геотермална итн и / или со преработка на растителни и животински производи од основните и средно биомаса, опфатени со Анекс I кон Договорот), со капацитет на производство кое ја надминува годишната сопствена потрошувачка на примачот, не се прифатливи во рамките на оваа мерка како што е поддржани во рамките на мерката “Диверзификација на руални активности во економски развој
КРИТЕРИУМИ
 1. Сите апликанти мора да достават барање проследено со сет на потребни документи и Бизнис план како дел од апликацијата.
 2. Сите кандидати треба да достават доказ за регистрација издадена од Централниот регистар.
 3. Апликантот- задруга која се занимаваат со примарно земјоделско производство треба да биде признат како таков, во согласност со Законот за земјоделски задруги и да се регистрира во Регистрирот на земјоделските задруги во МЗШВ.
 4. Сите примателите мора да бидат регистрирани во АХВ како оператори со храна или евидентирани за промена од страна на засегнатата инвестиција во согласност со Законот за безбедност на храната, на крајот на инвестицјата
Почитување на ЕУ и Националните стандарди
Потребно е да се почитуваат минимум националните стандарди за заштита на животната средина, јавното здравје, благосостојба на животните и безбедност при работа во областа на производство на храна кои се усогласени со релевантните ЕУ стандарди.
При поднесување на барањето за конечна исплата, примателите ќе треба да ги достават сите документииздадени од страна на надлежните органи како што следува:
-АХВ за почитување на јавното здравство во согласност со Законот за безбедност на храната применлив за ситесектори во рамките на оваа мерка и благосостојба на животните стандарди во согласност со Законот за благосостојба на животните (применливи само за месо и месни производи претпријатија кои се занимаваат соколење); и / или
-Општински еколошки органи или МЖСПП за стандардите за заштита на животната срединаво согласност со Законот за заштита на животната средина (за инвестиции поврзани со изградба на новиобјекти, заштита на животната средина и производството на енергија од обновливи извори); и / или
– Инспекторат за труд за постигнување на професионални стандарди за безбедност.
Поддршка може да се додели на примачи кои во инвестициските проекти постои финансиски / економски опстанок. Економската и финансиската одржливост се проценува врзоснова на бизнис план.
Поспецифични услови
 1. Барателот за инвестиции во секторот за вино, мора да се води во регистарот на производители на вино во МЗШВ пред датумот на поднесување на барањето за конечна исплата.
 2. Барателот за инвестиции во центарот за собирање и дистрибуција на овошје и зеленчук, житарки и млеко мора да бидат регистрирани во Регистарот на откупувачи на МЗШВ, пред датумот на поднесување на барањето за конечна исплата.
Други критериуми општи критериуми
 1. Инвестициите мора да се спроведат на имотната состојба на барателот. Во случај на инвестициски проекти, кои се реализираат на имот кој не е во сопственост на барателот, договор или други документи треба да се достават за докажување на правото на користење на имотот засегнати од инвестицијата за период од минимум 7 години од денот на пријавување за поддршка.
 2. Сите приматели мора да бидат регистрирани во националниот систем на ДДВ.
 3. Пред поднесување на барање за конечна исплата барем едно одговорно лице на правното тело кое ги претставува да е во редовен работен однос во правното тело или ангажиран по договор со траење не пократко од Договорот за доделување финансиска поддршка според оваа Програма.
Вид на прифатливи инвестиции
Поддршката се доделува за инвестиции во физички средства кои водат кон подобрување навкупните перформанси на претпријатијата, кои ги исполнуваат релевантните национални и ЕУ стандарди кои се применуваат за инвестиции, особено во животната средина, безбедноста на храната иблагосостојба на животните.
Исто така, поддршка ќе биде доделена за воведување и развој на нови производи, процеси и технологии за производите опфатени со Анекс I, воспоставување на нови и / или модернизација на постојните капацитети и подобрување на нивната употреба.
Поддршка ќе биде доделена за воведување на практики на енергетска ефикасност на градби и производство и користење на енергија од обновливи извори за сопствена-потрошувачка.
Поддршка би можела исто така да се користи за управување со отпад акумулиран во текот на обработката на биомаса и понатаму се користаи како извор на енергија или е валоризација во други производи.
Поддршка за изградба / модернизација на приватни лаборатории во сопственост на претпријатие, е прифатлив само ако тоа се наоѓа во просториите на претпријатието и се користи првенствено за сопствени производи на претпријатието (елаборирана во бизнис план и утврдена за време на екс-пост контроли од страна на ИПАРД Агенцијата).
Приоритетните сектори

Поддршка ќе биде доделена на проекти за преработка и / или маркетинг на производи опфатени

од Анекс I на Договорот, за подобрување на додадена вредност на таквите производи. Следниве секториповрзани со обработка и / или маркетинг на производи, опфатени со Анекс I на Правниот код (каконаведени Анекс 12 на програма), имаат право на поддршка (земјоделски производи):

 1. Млеко и млечни производи
 2. Месо и производи од месо (вклучувајќи јајца и живина);
 3. Овошје и зеленчук (вклучително компир, печурки и мешункасти култури);
 4. Житни, мелнички и производи од скроб;
 5. Растителни и животински масла и масти;
 6. Шира од грозје, вино и оцет;
 7. Производство на енергија преку преработка на растителни и животински производи од основна и секундарна биомаса, освен биомаса од рибини производи.

Поддршка за производство на други производи кои не се опфатени погоре односно сектори за обработка и додавање на вредност на други земјоделски производи (како пчелин мед, сточна храна, индустриски и лековити растенија, рибарство и шумарство, итн), како и производство на преработени земјоделски производи, ќе бидат поддржани во рамките намерка на “Диверзификација на рурални активности во економски развој”. Поддршка за инвестиции каде производот е резултат на отпад од обработка (како што се храна за домашни миленици, итн) ќе бидат поддржани во рамките на мерката “Диверзификација на рурални економски активности “.

Инвестиции за производство на енергија од обновливи извори на енергија и / или преку преработка на растителни и животински производи од основна и секундарна биомаса, се прифатливи доколку тие се однесуваат на енергетските потреби на производство претпријатие, и / или производство на енергија за продажба.
Примери на прифатливи инвестиции:
 1. Изградба или реконструкција на објекти и друг недвижен имот кој се користи за преработка и маркетинг на земјоделски производи (како што се производствени објекти, магацини, центри за собирање и дистрибутивни центри, итн), помошни објекти (на пример лаборатории потребни за подготовка на суровини, силоси, магацини за жито и др) вклучувајќи опрема за заштита при работа, за заштита на животната средина (на пример, третман на отпад, амбари за биомаса, недвижен имот за вода / третман на отпадни води, итн) и потребната опрема.
 2. Набавка и / или инсталирање на нови машини и опрема / инструменти, вклучувајќи:
– За оценување, собирање, складирање и ладење во собирни пунктови;
– За преработка, пакување, ладење, замрзнување, сушење, итн и складирање (вклучувајќи манипулација);
– За производство на нови производи, воведување на нови технологии ипроцеси;
– За заштита на животната средина;

– За производство на енергија од обновливи извори на енергија,

– За подобрување и контрола на квалитетот и безбедноста на суровини и храна;
 1. Набавка на наменска транспортни танкери и приколки за превоз на суровини и материјали и / или излезни превозни средства (како што се контејнерски танкери за млеко, приколки со ладење за превоз на производството, опрема за транспорт на биомаса, итн), вклучувајќи и приколки за транспорт на живи животни;
 2. Набавка и / или инсталирање на нови машини и / или опрема за подобрување на стандардите за благосостојба на животните (обезбедување на редовен пристап до свежа вода, хранење, домување на животните пред колење, расчистување на ѓубриво, итн)
5.Купување и / или инсталирање на нови машини и / или опрема за заштита на животната средина (за енергетска ефикасност, клима во контролирани услови, третман на отпад и третман на нус-производ и валоризација, третман на вода / канализација, преработка на животните или растенија од основна и средна биомасата итн), вклучително и обезбедување на електрична енергија и / или греење од користење на обновливите извори на енергија;
 1. Развој на инфраструктурата вклучувајќи изградба и реконструкција на патишта за внатрешно поврзување, инсталација за снабдувањето со електрична енергија, водоснабдување и канализациски системи, пумпни станици, артески бунари, итн на имотот на претпријатието за да се исполнат потребите за своите активности за преработка и маркетинг;
Прифатливите трошоци се ограничува на:
(а) материјални вложувања
 Набавка на градежни материјали и елементи за изградба или реконструкција на згради и објекти
 Набавка на нови машини и опрема.
(б) Не-материјални вложувања (поврзано со расходите под точка а):
Постигнување на согласност со меѓународно признати стандарди како што се:
– Воведување на системи за управување во претпријатијата (на пример – ISO
9000: 2005; ISO 9001: 2000; ISO 14001: 2004 (EMAS); ISO 900; ISO / TR
10013: 2001; ISO 19011: 2002; ISO 27001; вклучувајќи и ИТ-базирани системи, итн);
– Подготовка за сертификација според НАССР (Анализа на ризици и критични
Контролна точка), самата сертификација не е е поддржана, или други;
– Спроведување на добрата производна пракса (GMPs) во претпријатијата.
 Стекнување на патентни права и лиценци
 Компјутерски софтвер вклучувајќи софтверска лиценца

 Монтажа на опрема (со исклучок на сервис)

 Изградба / обновување услуги (вклучувајќи и технички надзор)
(в) општи трошоци (поврзано со трошоци во рамките на точка (а) и (б)
 Подготовка на техничка документација, градежни планови и поддршка на студии
 Подготовка на бизнис план: цена пресметки, анализи, анализа на пазарот,
маркетинг анализи
 Подготовка на оценка на животната средина
 Проект за управување

(г) Трошоци за конкретни активности за информирање и публицитет на ниво на проект се на одговорност на крајните корисници

 Билборди
 Плакети
 Налепници, итн
Прифатливите трошоци, треба да се детално наведени во Листа на прифатливи трошоци како што се прифатено од Комисијата, по Одлуката за усвојување на Програмата. Правилата и деталите за оправданост на трошоците, и недозволени трошоци и правила за потекло се наведени во Дел 8.1 од Програмата.
Критериуми за избор
Со цел да бидете сигурни дека инвестицијата ги исполнува целите на мерката ќе бидат доделени поени според следните приоритети:
Приоритет ќе се даде на проекти поврзани со согласност со стандардите на ЕУ:
 Инвестиции во врска надградба за да се усогласат со стандардите на ЕУ во врска со безбедноста на храната во секторот за млеко и месо (30 поени) или
 Инвестиции во врска надградба за да се усогласат со стандардите на ЕУ во врска со благосостојбата на животните во секторот за месо (25 поени)
Под-вкупно поени: макс. 30 поени
Приоритет ќе се даде на проекти од областа на заштитата на животната средина:
 инвестиции насочени кон намалување на негативното влијание врз животната средина со енергетска ефикасност, третман и валоризација на отпад и нус-производ, вода / третман на отпадни води

(25 поени) или

 Инвестициски поддршка за воведување на производство на енергија од обновливи извори (на пример, биомаса, биогас, соларна енергија, ветерници, геотермалната енергија и слично) вклучувајќи обработка на животните или растенијата до основна и секундарна биомаса за обезбедување на електрична енергија и / или греење користење на обновливите извори на енергија (30 поени)
Под-вкупно поени: макс. 30 поени
Приоритет ќе се даде на проекти кои промовираат интеграција на земјоделски производители и процесори:
 инвестиции кои се во насока на воспоставување или модернизација на центри за собирање и дистрибуција (10 поени) и / или
 Постоечки договорни односи со производителите на примарното земјоделство (договори на годишно ниво) штоопфаќаат најмалку 30% од набавките на суровини за преработка (10 поени)
Под-вкупно поени: макс. 20 поени
Приоритет ќе се даде на кандидатите:
 правно лице кое првенствено се занимава со преработка на земјоделски производи (5 поени) ИЛИ
 операторот со храна или земјоделски кооперативи кои се претставени од млад човек меѓу 18 и 40 години од датумот кога барањето за поддршка е поднесено (10 поени)
 седиште се наоѓа во руралните средини (како што е наведено во Анекс 1 на оваа Програма) (10 поени)
Под-вкупно поени: макс. 20 поени
ВКУПНО БОДОВИ: 100 поени
Бодување ќе се користи за избор на проекти преку рангирање во случај кога бараниот износ за финансиска поддршка на пристигнатите апликации е надвор од расположливите финансиски буџет посветени на оваа мерка.
Извештајот за пристигнати проекти ќе се користат за целите на следењето на програмата за да се процени дали проектите поднесени и одобрени, се во согласност со сет на оперативните цели за ова мерка.

Проекти со 0 поени може да се одобрат кога бараниот износ за финансирање на поддршка е подолу од расположливите финансиски средства посветени на оваа мерка, а ги исполнуваат сите барања.

ФИНАНСИРАЊЕ

Вкупните јавни расходи (75% средствата од ЕУ + 25% национално кофинансирање) не треба да надминува 50% од вкупните прифатливи трошоци на инвестициите.

Сепак, оваа граница може да се подигне за 10 процентни поени кога се вложува во инвестиции за изградба/ опрема за обновливи извори на енергија, био – енергија, отпад на води, отпад на животни.
Минимум вкупни прифатливи трошоци на проектот се 10 000 евра. Максималната вкупните прифатливи трошоци, во кои се доделувата на еден примач под оваа мерка се 4 500 000 евра за целиот период на спроведување на Програмата.
 
Барателот може да поднесе повеќе проекти во рамките на оваа мерка во текот на
на реализацијата на програмата, под услов максималните вкупни прифатливи трошоци да не се надминати и претходните проекти да се успешно завршени во приемот на конечната исплата.
Индикатори
 Број на поддржани проекти (220);
 Број на претпријатија кои вршат модернизација проекти (220);
 Број на економските субјекти постепено надградување кон стандардите на ЕУ (200);
 Број на претпријатија да инвестираат во производство на обновлива енергија (20);
 Број на работни места (бруто) (1 300);
 Вкупно инвестиции во физички капитал поддржан од страна на претпријатијата (52 мил. Евра).
Мерката е применлива за целата територија на РМ.

Мерка 302 Диверзификација на фармите развој на бизниси

Главна цел:
Главна цел на оваа мерка е поттикнување вработување преку креирање на нови работни места, одржување на постоечки работни места, преку зголемена економска активност во руралните места, подобрување на квалитетот на животот и заживување на руралната средина. Диверзификацијата е потребна за раст, вработување и одржување на развојот во руралните средини, и придонесување до подобар територијален баланс, исотвремено економски и социјален.
Специфични цели:
 • Одржување на земјоделски активности во рурална средина преку обезбедување на специфична услуга
 • Развој и промоција на услуги и активности за рурален туризам
 • Зачувување и развој на традиционални занаети
 • Промоција на претприемништвото во рурални средини
 • Зголемена употреба на примарна енергија преку обновливи извори на енергија
Корисници:
I Физички лица
II Правни лица
III Задруги
 1. Под физичко лице се подразбира лице кое е регистрирано дека живее во рурална средина или има регистрирано економска активност во рурална средина, како:
 • Регистриран занаетчија во Регистар за занаетчии во согласност со Законот за вршење на занаетчиска дејност за активноста за која планира да инвестира
 • Регистриран како угостител (вклучувајќи и хотелиерство) во Трговски регистарот за угостителство во согласнот со Законот за угостителска дејност за активноста за која планира да инвестира
 • Регистриран како трговец поединец во Централен регистар согласно со Законот за трговски друштва
 • Регистриран во Регистар на фарми како претставник на земјоделско стопанство или како член на семејно земјоделско стопанство, кое живее на иста адреса, односно седиштето на земјоделското стопанство кое може да биде во урбана или рурална средина.
 • Регистриран како индивидуален земјоделец во Регистарот на индивидуални змејоделци на МЗШВ или во Пензискиот фонд. Индивидуалниот земјодлец е регистриран како семејно земјоделско стопанство во Регистар на фарми и седиштето може да биде во урбана или рурална средина.
Физички лица кои предлагаат нови инвестиции за влез во економски активности во рурални средини (само-вработување) на крајот од инвестицијата мора да гиизполнуваат следниве услови:
-Докажани професионални компетенции преку стручна спрема или обука или професионално признат сертификат за одредената економска не –земјоделска активност

-се обврзе да води сметководство за економската активност за време на имплементирањето на проектот

-се обврзе дека ќе ја регистрира економската активност како занает, угостителство или трговско друштво или правен субјект во Општината во руралната средина.

II Правни лица кои се регистрирани во Централен регистар како микро или мали претпријатија.

Микро претпријатија под 10 вработени и годишен обрт помал од 2 милиони евра. Мали претпријатија под 50 вработени и годишен обрт помал од 10 милиони евра.

Новоформираните компании својот ранг на микро или мало претпријатие ќе го докажат во предвидувањето на Бизниз или Технички план.

III Задруги кои се регистрирани во Централен регистар согласно Законот за задруги кои примарно се занимаваат со земјоделско производство или дрвосеча или собирање на шумски плодови, обработка на земјоделски производи или шумски плодови, маркетинг на земјоделски производи или шумски плодови, и/или услуги директно поврзани со земјоделски активности, шумарство и дрво сечење.
Ограничувања и разграничувања
Задруги и земјоделски стопанства со претставник правно лице нема да може да аплицираат за обработка и маркетинг на земјоделски производи бидејќи се поддржани во мерка 101 и 103.
Нема да се поддржат правни лица во случај кога нивниот капитал е во сопственост од јавно тело/а или кога 25% припаѓа  на државата. Во спесијални случаи кои не се косат со Националната легислатива, може да се свика Комисија која ќе одлучи по поднесено образложено барање.
Правни лица кои се рангираат како мали претпријатија не може да аплицираат бидејќи се поддржани во мерка 103 (млеко и млечни производи, месо и месни производи (вклучувајќи јајца и живина), овошје и зеленчук (вклучувајќи компири, печурки, мешункасти култури); житни, мелнички и скробни продукти, растителни и животински масла и масти, шира и оцет).
Критериуми
 1. Барателот – физичко лице претставник или член на земјоделско стопанство кога ќе аплицира за поддршка потребно е да е регистриран како таков во Регистарот на фарми во МЗШВ и во Регистарот на индивидуални земјоделци во МЗШВ или во Пензискиот фонд.
 2. Барателот – физичко лице занаетчија кога ќе аплицира потребно е да поднесе документ дека е регистриран во Регистар за занаетчии во дејноста за која аплицира, пред датата на поднесување апликација.
 3. Барателот – физичко лице регистриран како угостител (вклучувајки провизија за туристичко сместување) кога ќе аплицира да биде регистриран како угостител пред датата на поднесување апликација
 4. Барателот – физичко лице кој предлага нова инвестиција за економски активности во рурална средина (само вработување) треба да поднесе изјава заверена на нотар дека се обврзува дека ќе се регистрира како занаетчија, угостител или трговец поединец во Општината каде што е лоцирана инвестицијата, пред исплаќање на последната рата.
 5. Барателот – правно лице мора да биде регистриран како таков во Централниот Регистар пред датата на поднесување апликација.
 6. Барателот – задруга мора да биде регистриран како задруга во Централен регистар пред датата на аплицирање
 7. Барателот – задруга кој примарно се занимава со земјоделски активности мора да биде препознат како таков слогласно Законот за земјоделски задруги и да биде регистриран во Регистарот на земјоделски задруги на МЗШВ пред датата на поднесување апликација.
 8. Сите баратели мора да поднесат апликација со потребните документи и Технички предлог или Бизнис план.
Почитување на националнте стандарди
Корисниците мора да ги исполнуваат националните стандарди за заштита на животната средина, јавно здравје и безбедност, на крајот на реализацијата на инвестицијата.
За исполнување на минимум национални стандарди потребно е да се применат:
 • За инвестиции поврзани со рурален туризам, да се исполнети критериумите на назионалната легислатива за туризам, угостителство и здрава храна
 • За инвестиции поврзани со производство на храна и преработка на шумски плодови да се исполнети национални стандарди за безбедност на храна
 • За инвестиции поврзани со собирање на шумски плодови и дрво сеча потребно е да се исполнува националната легислатива за шумарство
 • За инвестиции поврзани со занаетчиство потребно е да се исполнува националната легислатива за занаетчии
 • За инвестиции поврзани со ветеринрарни услуги потребно е да се исполнува национална легислатива за ветеринарно здравство
 • За инвестиции поврзани со производи за заштита на растенијата и ѓубрење потребно е да се исполнува национална легислатива за заштита на растенијата и ѓубрење
 • За инвестиции поврзани со производи на козметички продукти потребно е да се исполнува националната легислатива за безбедност на козметички производи
На крајот од проектот, пред последната исплата соодветно треба да се достават следниве документи од одговорни институции за почитување на минималните национални стандарди:
-Агенција за храна и ветерина за почитување на јавното здравје согласно Закоот за безбедност на храна, применет за сите произведтели на храна и угостителство и Законот за безбедност на козметички производи за инвестиции во кои не се поврзани со производство на храна како занаетчиството и Законот за ветеринарно здравје за инвестиции во ветеринарни услуги и/или
– Одговорните во Општина за животна средина или Министерство за животна средина за почитување на Законот за заштита на животната средна ( за инвестиции поврзани со изградба на нови објекти)
-Министерство за економија или Министерство за животна средина за производство на енергија од обновливи извори и/или
-Инспекција за труд или МТСП за исполнување на стандарди за работа.
Економска исплатливост на корисникот
Подршка ќе биде доделена на проекти кои покажуваат финансиска/економска исплатливост која ќе биде прикажана во Технички предлог проект или во Бизнис план,во рок од 5 години.
За инвестиции со буџет од 50 000 илјади евра економската оддржливост ќе биде прикажана во Технички предлог план, додека за инвестиции со буџет над 50 000 илјади евра во Бизнис план, во рок од 5 години.
Останати критериуми
1.Доколку инвестицијата се одвива на имот кој не е во сопственост на барателот, потребно е да донесе доказ за користење на имот на минимум 7 години од датата на аплицирање.
 1. Барателот – физичко лице потребно е да донесе доказ за професионална подготвеност за одредената економска дејност, минимум основно образование или средно стручно или стручна обука со диплома/сертификат.
Барателите кои немаат соодветна диплома-сертификат на крајот од реализацијата на проектот ќе посетуваат обука за соодветната дејност.
 1. Најмалку еден одговорен за индивидуален земјоделец, правно лице или задруга да биде трајно вработено или ангажирано со договор не помалку од 5 години. Физичките лица ќе бидат трајно вработени како трговци поединци, занаетчии или угостители. Во случај на нови инвестиции овие услови ќе се исполнат на крајот на последната исплата, која инвестицијата ќе биде пуштена во функција.
Специфични критериуми
1.Проектите кои вклучуваат изградба/реконструкција на објекти за рурален туризам мора да бидат во согласност со традиционалниот стил на архитектура на руралната средина демонстриран преку технички план од овластен архитекст, поддржан со фотографски докази за постоењето на традиционалниот стил на изградба
 1. Проектите за рурален туризам кои се поднесени од физичко лице, капацитетот за сместување на затворено мора да биде помал од 10 соби за сместувае на 20 луѓе (со исклучок на додатни кревети за деца), за сместување на отворено максимум 10 сместувачки единици за сместувае на 30 гости наеднаш и угостување на 50 луѓе.
 2. За проекти наменеи за рураелн туризам и/или угостителтво поднесени од правно лице, капацитетот за сместувае на затворено мора да биде 20 соби (за сместување на максимум 50 лица), а за сместување на отворено максимум 30 сместувачки единици или да смеси 90 гости наеднаш и да угости максимум 70 лица.
Приоритетни сектори
 1. Алтернативно земјоделско производство:
 • Одгледување на печурки и тартуфи
 • Хортикултура (одгледување и размножување на цвеќиња и цветни пупки, декоративни растенија, дрвја)
 • Производство на семе и семен материјал
 • Одглеување зајаци
 • Одгледување полжави
 • Одгледување на птици за јајца и месо – пајки, гуски, мисирки,тетреби, ноеви, емуа, бисерки
 • Подигнување дивеч
 • Пчеларство
 • Одгледување на лековити растенија, семе и други зачини и ароматични билки
 • плантажите со дрвја за дрвна сеча и биомаса (брзорастечки)
 • Фарми за аквакултурата за слатководни риби.
 1. Производство на прехранбени производи и пијалаци
 2. Производство на непрехранбени производи
 3. Развој на занаетчиски дејности кои се занимаваат со економски активности според книгатана правила за дефинирање на активности кои може да се вршат од страна на занаетчии.
 4. Обезбедување на услуги за земјоделството, вклучувајќи
– Воспоставување и надградба на ветеринарните служби
– Воспоставување и реновирање на работилници за одржување и поправка на земјоделска механизација, машини и опрема
– Воспоставување на услуги за изнајмување на земјоделска механизација, машини иопрема.
 1. Развој на услуги за руралното население, вклучувајќи
– Поправка и одржување
– Пејзаж услуги
– Услуги и нега на домашни миленичиња
– Станбени услуги и медицинска нега (домови за стари лица, домови за рехабилитација, итн)
– Услуги на дневно згрижување на деца
– Центри за било која професија, хоби или личен-развој, обука и образование, спорт и рекреација, образовни услуги за поддршка, ИТ центри
– Транспортни услуги
– Кино, локална радиодифузија
 1. Промоција на руралниот туризам, вклучувајќи:
– Туристичко сместување – затворено сместување (соби, апартмани, ноќевање&појадок,колиби со само-послуга) и сместување на отворено (кампови, бунгалови, камп приколка)
– Угостителски услуги (готвење и послужување на храна)
– Комбинирани услуги – сместувачки и угостителски услуги
– Обезбедување на соби за дегустација / продажницентри за директен маркетинг на производи
– Рурални музеи (згради и изложба на предмети изразувајќи историски, природни, традиционални, образовни, земјоделски и др добра од руралните области, како и ботаничкии зоолошки градини)
– Обезбедување на објекти за семинари и обуки, едукативни фарми
– Обезбедување на рекреативни активности за туристите.
8.Производство и продажба на обновливи извори на енергија
-сончева енергија, енергија од воздух, вода, геотермална енергија

-процесирање на расителни и животински производи за примарна и секундарна биомаса, освен биомаса од рибни производи

-процесирање на земјоделски производи за производство на био-гориво
-процесирање на шумска биомаса
-производство на енергија од обновливи извори за потребите на приоритетните точки 1.2.3.4.5.6. и 7 односно за сопствени потреби.
Пример на одобрени трошоци
 1. Конструкција/реконструкција на објекти и останат подвижен имот( како живеалишта, објекти за одгледување и производство, магацини, објекти за услуги, сместување, угостителство и сл.), помошни објекти (магацини за суровини, магацини за подготвителни материјали, продажни центри, санитарни потреби и сл), вклучувајќи опрема за безбедност и заштита на природата (третман на отпад, чување на биомаса, недвижен имот за третман на вода/водовод и сл.) и потребната опрема.
 2. Набавка и/или инсталирање на нови машини, земјоделска механизација и опрема/инструменти, поврзани со потребната дејност.
 3. Набавка на специјални транспортни танкери и приколки за транспорт на суровини и/или производи (како приколки со ладилници, опрема за транспорт на биомаса и сл.)
 4. Набавка на повеќегодишни дрвја и растенија (со исклучок на расад, семенски материјал и мицелиум), вклучувајќи медоносни дрвја (за производство на мед), лековити билки, семиња и други зачини и ароматични билки, дрвја за сеча, нискостеблени и брзорастечки дрвја за производство на био енергија, украсни растенија и декоративни дрвца (вклучувајќи ја потребната инсталација)
 5. Набавка и/или инсталирање на нова машинерија и/или опрема за заштита на животна средина (енергетска ефикасност, контролирани климатски услови, отпад и третман и валоризација на нус-производ, третман на вода/водовод, процесирање на растителна и животинска примарна и секундарна биомаса и сл) вклучувајќи провизија за електрична енергија и/или греење од обновливи извори на енергија.
 6. Развој и воспоставување на инфраструктура, вклучувајќи конструкција и реконструкција на внатрешни патишта, патеки, електрични инсталации, водовод и канализација инсталации, пумпни станици, бунари и сл и подобрување на надворешната средина на имотот на барателот со цел да ги сретне потребите на барателот за дадената дејност.
Одобрените трошоци може да бидат лимитирани во однос на:
А) Материјални торшоци
 • Набавка на градежни материјали и елементи за конструкција или реконструкцијана објекти
 • Набавка на нови машини и опрема
 • Набавка на нова земјоделска меанизација
 • Набавка на повеќегодишни растенија (нехибридни)
Б) Нематеријални трошоци (поврзани со точка А)
– Воведување на системи за управување во претпријатија (како што се –ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; вклучувајќи ИТ систем и сл)
– Подготовка за сертификација под ХАССП  (самата сертификација не е вклучена во трошоци)
-ВОведување на Добра производствена пракса во претпријатија
 • Патент права и лиценци
 • Компјутерски софтвер и софтверски лиценци
 • Инсталирање на машини и опрема (без сервис)
 • Услуги за конструкција/реконструкција (вклучувајќи техничка супервизија)
 • Услуги за засадување/пре-засадување
Ц) Општи трошоци (поврзани со точка А и Б)
 • Подготовка на техничка документација, план за конструкција, студии
 • Подготовка на бизнис план, консултантски трошоци, анализи, анализи на пазарот, маркетинг анализи
 • Подготовка за оценка на животната средина
 • Менаџирање на проект
Д)Специфични трошоци за информации и публицитет
 • Билборди
 • Плакати
 • Стикери и сл.
Приоритети на селекција
Приоритет ќе им биде даден на проекти поврзани со заштита на животната средина:
 • Инвестиции за воведување и модернизација на растенија за производство на енергија од обновливи извори (пример биогас, соларна енергија, ветерници, геотермална енергија исл) 20 поени ИЛИ
 • Инвестиции за воведување на производство на енергија од обновливи извори (пр. Биогас, соларна енергија, ветерници, геотермална енергија и сл.) за потребите на Барателот) 15 поени
Под – вкупно поени –  максимум 20 поени
Приоритет ќе им се даде на проекти кои отвораат нови работни места:
 • Проекти кои промовираат само-вработување и/или вработување на член од семејството – 10 поени ИЛИ
 • Проекти кои промовираат создавање работни места во рурална средина – 5 поени
Под – вкупно поени: максимум 10 поени
Приоритет ќе биде даден на проекти кои се имплементираат на рурална територија:
 • Доколку инвестицијата е лоцирана во општини со руален центар – 30 поени ИЛИ
 • Инвестицијата е лоцирана во планиско-рурален регион – 20 поени
 • Инвестицијата е лоцирана во национален парк – 10 пеони ИЛИ
 • Инвестицијата е лоцирана во населба во близина на културно наследство или археолошки локалитет – 10 поени
Под-вкупно поени – максимум 40 поени
Приоритет ќе биде даден на баратели:
 • Физички лица – рурални жители кои влегуваат во непрехрамбени активности – 20 поени ИЛИ
 • Физички лица кои претставуваат семејни земјоделски стопанства – 15 поени
 • Микро или мали претпријатија со седиште во село -10 поени
 • Физички лица кои имаат меѓу 18 и 40 години на датата на аплицирање и/или се жени (или се претставници на миско претпријатија) – 10 поени
Под-вкупно поени – максимум 30 поени
Вкупно поени – 100
Бодување ќе се користи за избор на проекти преку рангирање во случај кога бараниот износ за финансиска поддршка на пристигнатите апликации е надвор од расположливите финансиски буџет посветени на оваа мерка.
Извештајот за пристигнати проекти ќе се користат за целите на следењето на програмата за да се процени дали проектите поднесени и одобрени, се во согласност со сет на оперативните цели за ова мерка.
Проекти со 0 поени може да се одобрат кога бараниот износ за финансирање на поддршка е подолу од расположливите финансиски средства посветени на оваа мерка, а ги исполнуваат сите барања.

ФИНАНСИРАЊЕ
Вкупните јавни расходи (75% средствата од ЕУ + 25% национално кофинансирање) нема да надмине 65% од вкупните прифатливи трошоци на инвестициите.

Минимум вкупни прифатливи трошоци на проектот се 1500 евра. Максималните вкупни прифатливи трошоци, кои се доделуваат на еден корисник под оваа мерка се 1 000 000 евра за целиот период на спроведување на Програмата.

Во случај на инвестиции во централи за производство и продажба на енергија од обновливи извори, максимум трошоците не смеат да надминат 3 000 000 евра.
Максималната поддршка во тој случај изснесува 1 500 000 евра за време на целиот период од Програмата.
Корисникот може да поднесе повеќе проекти под оваа мерка за времетраењео на Програмата, со тоа што нема да го надмине максималниот износ со претходните проекти и прехтходните проекти за успешно завршени.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s