ИПАРД 2007-2013 Месни производи


meso
ИПАРД поддржува производство и преработка на месо со кофинансирање од 50%.
Потребно е да сте регистрирани како : Земјоделско стопанство;Трговско друштво / трговец поединец; Задруга. Барателот при поднесување на Барањето за користење на средства потребно е да достави доказ дека се исполнети следните стандарди за: Безбедност на храна , Безбедност и здравје при работа, Заштита на животната средина . 
Претпријатијата кои се лоцирани во средини (мали градови и села) до 30.000 жители се сметаат за рурални средини и се опфатени од ИПАРД програмата. Исто така, микро претпријатијата до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра како и мали претрпијатијата кои имаат имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра влегуваат во ИПАРД критериумите. Потребно е барателите да имаат соодветен доказ (диплома или сертификат) за образование од дејноста или да се согласни дека ќе посетуваат соодветна обука од дејноста.
Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 3.000 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 550.000 евра во денарска противвредност. За вашата инвестиција може да добиете финансиска неповратна поддршка од ИПАРД од 50% доколку вршите набавка на основни средства за работа (опрема и машини) или пак се инвестира во реконструкција или нова градба во смисла во сите фази (од изведба на градба, енергетски решенија, комунални приклучоци и слично).

 

 

Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s