ИПАРД 2007-2013 Павлонија и брзорастечки дрва


павлонија
Во мерка 30221 Воведување на алтернативни системи за земјоделско производство, од ИПАРД програмта за рурален развој може да ја планирате вашата инвестиција доколку се занимавате со расадници или плантажно одгледување на дрва за сеча и биомаса (брзо растечки дрва).
ПРИФАТЛИВИ БАРАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

Земјоделско стопанство
Трговско друштво / трговец поединец
Задруга
НАПОМЕНА:
Во случај на инвестициите во производство на семе или саден материјал Барателот потребно е да бидат регистрирани во Регистарот на снабдувачи на семенски материјал / саден материјал – Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (Управа за семе и саден материјал).
Претпријатијата кои се лоцирани во средини (мали градови и села) до 30.000 жители се сметаат за рурални средини и се опфатени од ИПАРД програмата. Исто така, микро претпријатијата до 10 вработени со годишен обрт до 2 милиони евра како и мали претрпијатијата кои имаат имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра влегуваат во ИПАРД критериумите. Потребно е барателите да имаат соодветен доказ (диплома или сертификат) за образование од дејноста или да се согласни дека ќе посетуваат соодветна обука од дејноста.
За вашата инвестиција може да добиете финансиска неповратна поддршка од ИПАРД од 65%. Минималната прифатлива вредност на инвестиција изнесува 1.500 евра во денарска противвредност, а пак максималниот износ на прифатливи трошоци изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s