ИПАРД 2007-2013 За фарми на мали диви животни неповратни средства


mali farmi divi zivotni
Инвестиции за воспоставување на одгледувалиште за зајаци, полжави, диви животни на фарма, патки, гуски, мисирки, тетреби, бисерки, ноеви и емуа се поддржани со 65% грантво  ИПАРД во Мерка 302  ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА И РАЗВОЈ НА РУРАЛНИ ЕКОНОМСКИ АКТИВНОСТИ, односно Подмерка 30221 ВОВЕДУВАЊЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО.

Во случај на инвестициите во одгледување на зајаци, полжави, диви животни на фарма, патки, гуски, мисирки, тетреби, бисерки, ноеви и емуа, Барателите треба да имаат регистрирано одгледувалиште во Агенцијата за храна и ветерина на РМ кој е предмет на инвестицијата. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој податоците за регистрирано одгледувалипте ги прибавува по службена должност од Агенцијата за храна и ветерина на РМ.
Во случја на инвестициите во одгледување диви животни на фарма, како прифатливи видови на животни и птици се оние кои се наведени во член 5 од Законот за ловство (“Службен весник на Република Македонија” број 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13 и 187/13).
ПРИФАТЛИВА ВРЕДНОСТ ЗА КО-ФИНАНСИРАЊЕ
Минималната прифатлива вредност на инвестиција по поднесено Барање за финансика поддршка изнесува 3.000 евра во денарска противвредност. Максималниот износ на прифатливи трошоци по корисник за целокупниот временски период за имплементација на ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013 изнесува 750.000 евра во денарска противвредност.
ПРИФАТЛИВИ БАРАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
  1. Земјоделско стопанство
  2. Трговско друштво / трговец поединец
  3. Задруга
Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s