ИПАД 2007-2013 Керамика производство на секаков вид


keramika
ИПАРД програмата за рурален развој ги поддржува производителите на керамика
ПРИФАТЛИВИ БАРАТЕЛИ НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
Земјоделско стопанство
Трговско друштво / трговец поединец
Задруга
Занаетчија
Претпријатијата кои се лоцирани во средини (мали градови и села) до 30.000 жители се сметаат за рурални средини и се опфатени од ИПАРД програмата. Претпријатијата треба да се или микро (со број на вработени до 10 и годишен обрт до 2 милиони евра) или мали(имаат до 50 број на вработени и се со годишен обрт до 10 милиони евра) Потребно е барателите да имаат соодветен доказ (диплома или сертификат) за образование од дејноста или да се согласни дека ќе посетува соодветна обука од дејноста.

ПРИФАТЛИВА ВРЕДНОСТ ЗА КО-ФИНАНСИРАЊЕ од 65% Минималната прифатлива вредност на инвестиција по поднесено Барање за финансика поддршка изнесува 1.500 евра во денарска противвредност. Максималниот износ на прифатливи трошоци по корисник за целокупниот временски период за имплементација на ИПАРД ПРОГРАМАТА 2007-2013 изнесува 1.000.000 евра во денарска противвредност.
МИНИМАЛНИ НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРДИ
Барателот при поднесување на Барањето за користење на средства за мерка 302 потребно е да достави доказ дека се исполнети следните стандарди за:
– Безбедност и здравје при работа (Записник за исполнување на стандардите за безбедност и здравје при работа – Државен инспекторат за труд, доколку барателот поседува функционален објект кој е предмет на инвестиција и во истиот се врши соодветната дејност)
– Заштита на животната средина – (Решение за одобрен елаборат за заштита на животна средина, А/Б интегрирана еколошка дозвола или поднесено барање за издавање на А/Б интегрирана еколошка дозвола – Единица на локална самоуправа или Министерство за животна средина).

 

Ви Благодариме,
Тимот на СЕТТИМ Консалтинг
Следете не: Web: www.settimconsulting.wordpress.com
Facebook: Settim Consulting
(Содржините се превземаат само со писмена согласност на СЕТТИМ Консалтинг)

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s